Hur undviker man att gå i molnfällan?

2017-02-17   6073 visningar

Vi håller på att handla upp ett trygghetslarm för särskilt boende, och vill gärna använda smartphones eftersom det tycks vara en framtidssäker lösning. Dock verkar det ju högst osäkert om larm ska skickas via internet, som ni beskrev i en artikel här för några veckor sedan. Hur kan vi som inköpare försäkra oss om att inte gå i denna typ av fälla?
 
Frågetecken bland molntjänster
 
Det är absolut bra att ta hänsyn till de här frågorna i samband med upphandlingen. Många gånger är priset en viktig del vid utvärderingen av anbuden, och opportunistiska leverantörer ges därigenom incitament att använda sig av utländska gratistjänster, vilket kan utgöra avsevärda risker, både vad gäller driftsäkerhet och integritet för den enskilde. Därför är det viktigt att adressera dessa aspekter redan i förfrågningsunderlagen.

En mycket enkel tumregel är att ställa krav på att de grundläggande larmfunktionerna på det särskilda boendet ska fungera autonomt, utan internetuppkoppling.

Det här handlar inte bara om den egna kommunen och de som bor på äldreboendet, utan i ett större perspektiv även om samhällets krisberedskap. Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap skriver:
 
“Kommunerna är skyldiga att ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris. Det innebär att alla kommuner ska planera och öva för hur de ska hantera till exempel större elavbrott, IT-haverier och översvämningar. Dessutom ska förtroendevalda och anställda utbildas och övas.”

Läs mer här:
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/kommuner

Dela artikeln:

Senaste artiklarna